Sözleşme

İşbu sözleşme ile Finpuan Finansal Hizmet Platformu (FİNPUAN) üyeliği gerçekleşecek olup sözleşme onaylanmadan önce muvafakata bağlı hizmetler, gizlilik ve sorumlulukları içeren bölümlerin okunması tavsiye edilir. Üye olduğunuzda sözleme maddelerinin tamamını kabul etmiş sayılırsınız.

Sözleşmenin Konusu ve Niteliği

Bu sözleşmenin konusu, FİNPUAN  ile ÜYE arasında FİNPUAN Finansal Hizmet Platformu (bundan sonra FİNPUAN olarak anılacaktır) Üyeliği kapsamında tarafların temel hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu sözleşme sadece FİNPUAN’e üyeliği sağlamakta olup; FİNPUAN kapsamındaki hizmetleri alabilmek için ayrıca ilgili hizmet sözleşmelerinin imzalanması gerekir.

Gizlilik ve Güvenlik

ÜYE’nin FİNPUAN’dan elde ettiği/edeceği bilgiler gizli bilgi kapsamında olup, bu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasından ÜYE sorumludur.

ÜYE, kullanıcı şifresini, sisteme giriş yapmasını sağlayan diğer bilgileri ve kredi kartı bilgilerini başkalarıyla paylaşamaz. ÜYE, bu bilgilerin güvenliğinden, saklanmasından, üçüncü kişilerin erişiminden uzak tutulması gibi hususlardan kendisinin sorumlu olduğunu, bu bilgilerin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından FİNPUAN ’nın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, söz konusu bilgilerde değişiklik olması halinde sistemde gerekli düzeltmeleri yapacağını kabul ve beyan eder.

Rapor veya ürünlerdeki bilgiler, ÜYE bilgilerinin yanı sıra banka bilgilerini de ihtiva ettiğinden bankalara ait sırları da ihtiva etmektedir. ÜYE, raporu ve ürünleri gizli tutma ve üçüncü kişilerle paylaşmama yükümlülüğü altındadır. Bu hükme aykırı davranan ÜYE, her türlü hukuki ve cezai müeyyideden bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

ÜYE, FİNPUAN’da yer alan herhangi bir unsuru başka bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamayacağını, link vermeyeceğini kabul ve beyan eder.

Çeşitli Hükümler

TARAFLAR, bu sözleşmeyi ve sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını üçüncü kişilere devredemez.

ÜYE, işbu sözleşme ve ekleri kapsamında verdiği bilgilerin doğru, eksizsiz ve güncel olduğunu; bilgilerin doğru, eksizsiz ve güncel olmaması halinde doğacak zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Üye işletmesine ait mali verilerinin ve iletişim bilgilerinin veya diğer bir işletmenin mali ve iletişim bilgilerinin doğru, eksizsiz ve güncel olduğunu; bilgilerin doğru, eksizsiz ve güncel olmaması halinde doğacak zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Vermiş olduğu bilgilere istinaden çıkacak sonuçtan FİNPUAN sorumlu değildir. FİNPUAN tarafından ÜYE’ye sağlanan hizmetler tamamen şirkete özel olup sadece tavsiye niteliğindedir. Sağlanan hizmetler, herhangi bir garanti taahhüdü içermez. Bu tavsiyelerin yerine getirilip getirilmemesi kararı ÜYE’ye ait olup alınacak kararların bütün neticelerinden ÜYE tek başına sorumlu olacaktır. Bu sözleşme kapsamındaki hiçbir hizmet, bankalar ile ALICI arasındaki kredi ilişkisi kapsamında, bankalar adına bir taahhüt ve beyan niteliğinde değerlendirilemez. Verilen hizmetler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Sözleşme kapsamında verilen hizmetler/tavsiyeler/görüşler/ yorumlar ÜYE hakkındaki hizmet anında mevcut verilere istinaden oluşturulmaktadır. Bu sebeple ALICI bu hizmetlerin anlık değişebilen subjektif nitelikli beyanlar olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.

ÜYE başka bir firmanın verileri üzeriden işlem yapacaksa, verilerin temin edilmesi , doğru, eksizsiz ve güncel olduğunu; bilgilerin doğru, eksizsiz ve güncel olmaması halinde doğacak zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. ÜYE tarafından  iletilen verilerin temini, doğruluğu tamamen ÜYE’nin sorumluğundadır. ÜYE’nin tarafımıza iletmiş olduğu diğer işletmelere ait mali ve iletişim bilgilerinin, diğer işletmelerin teyidi doğrultusunda FİNPUAN’a ilettiğini kabul ve beyan eder. Söz konusu diğer işletme veya işletmelerin paylaşılan bilgilerden haberi olmaması durumunda çıkabilecek ihtilaflardan tamamen ÜYE sorumludur. FİNPUAN ÜYE’lerin tarafımıza iletmiş olduğu mali ve iletişim bilgilerinin işletmelerden teyidini yapma sorumluğu bulunmamaktadır. FİNPUAN tarafından ÜYE’ye sağlanan hizmetler tamamen tavsiye niteliğindedir.Diğer işletmelere ait vermiş olduğu bilgilere istinaden çıkacak sonuçtan FİNPUAN sorumlu değildir.

ÜYE, FİNPUAN için tayin edeceği Hesap Yöneticisi’nin bilgilerini ÜYE Başvuru Formunda belirtmiştir. FİNPUAN’nın Hesap Yöneticisinin hukuki ehliyete sahip olup olmadığını araştırma yükümlülüğü yoktur. ÜYE, Hesap Yöneticisi’nin yaptığı tüm işlem ve davranışlardan bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

ÜYE, bu Sözleşmenin kabul etmesinden sonra üyelik için FİNPUAN’a bildirdiği bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği derhal FİNPUAN’a bildirmek ve üyelik sistemindeki bilgileri güncellemek zorundadır. ÜYE, değişiklikleri FİNPUAN’a derhal bildirmemesi ve/veya üyelik sistemindeki bilgileri güncellememesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

ÜYE, işbu sözleşme kapsamında vereceği bilgilerin FİNPUAN tarafından muhafaza edilip arşivlenebileceğini, işlenebileceğini, güncellenebileceğini, üçüncü kişiler/kuruluşlar ile paylaşılabileceğini kabul ve beyan eder.

Üyelik işlemlerinin ispatında, internet kayıtları, FİNPUAN kayıtları ve sms ile doğrulama varsa telefon operatörünün kayıtları esas alınacaktır.

ÜYE, internet ve müşteri iletişim merkezi hizmetine erişimini sağlayacak gerekli ve yeterli donanımı, yazılım programını ve bunların çalışması ile güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

FİNPUAN, kendi kontrolü altında olmayan durumlarda veya bakım ve onarım için gerekli hallerde genel bir bildirim yapmak koşuluyla FİNPUAN’a erişimi durdurma hakkına sahiptir.

ÜYE birden fazla hesap açmayacağını kabul ve beyan eder.

 Sözleşmenin Süresi ve Feshi

Bu sözleşme süresiz olup, Taraflarca feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

Taraflardan her biri 30 gün öncesinden yazılı olarak bildirmek kaydı ile iş bu sözleşmeyi feshedebilir.Yazılı olarak bildirim kapsamında bilgisayar ve elektronik ortam ,internet ortamından veya diğer haberleşme araçları ile bildirimler kabul görülmüş sayılır. Ancak gizlilik ve güvenlik hükümleri süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

Delil Sözleşmesi

Taraflar, iş bu sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlıklarda, icra, iflas ve yargı yollarında FİNPUAN’nın belge ve kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş, bilgisayar ve elektronik ortam haberleşme kayıtlarının, geçerli delil teşkil edeceğini, H.M.K’nın 193. Maddesi hükmü uyarınca şimdiden kabul ve ikrar edilmektedirler.

Tebligat

Taraflar, sözleşmede yer alan bilgilerinin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu ve adres değişikliklerini yazılı olarak karşı tarafa bildirmedikleri sürece bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul ve taahhüt ederler.

Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme konusu ile ilgili ihtilâfların hal mercii, İSTANBUL(Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Daireleri olacaktır.

ÜYE tarafından okunarak kabul edilen bu Sözleşme kalıcı veri saklayıcısı ile ÜYE’ye teslim edilmiştir.